Vi är en del av ett jämställt Västmanland

En jämställd högskola

Sveriges universitet och högskolor har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Att arbeta med jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet i verksamheten istället för som ett spår vid sidan om.

Mälardalens högskola har en plan för jämställdhetsintegrering som revideras årligen. Planen innehåller de områden som högskolan valt att prioritera i arbetet för jämställdhet. Arbetet bedrivs inom hela högskolan och ansvaret är fördelat genom rektors årliga uppdrag till verksamheten. Det finns en styrgrupp som leder arbetet och representanter i denna är prorektor (ordförande), dekan, förvaltningschef, studentrepresentant samt representanter för arbetstagarorganisationerna. Arbetet på MDH samordnas av Thomas Wahl. Läs mer på högskolans webbplats www.mdh.se

Våra mål:

 • MDH har en målstyrningsprocess och uppföljning som motverkar ojämställdhet inom organisationen.
 • MDH:s beslutsfattare har hög kompetens i att anta ett genus- och jämställdhetsperspektiv i sitt ledarskap.
 • MDH fördelar sina forskningsresurser så att kvinnor och män ges likvärdiga förutsättningar för att bedriva forskning.
 • MDH ger kvinnor och män likvärdiga förutsättningar för meritering och anställning.
 • MDH ger kvinnor och män lika villkor för arbetets genomförande, innehåll och organisering.
 • MDH:s studenter har kunskap och metoder att hantera ojämställdhet och konsekvenser av ojämställdhet i sin studiemiljö och framtida yrkesutövning.
 • Jämställdhets- och genusperspektiv är integrerat i utbildningarnas innehåll och genomförande samt i utbildnings-planeringsprocessen.
 • MDH har utjämningsstrategier med årliga mål för de utbildningsprogram och forskarutbildningar som har sned könsfördelning.

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Integrera jämställdhetsaspekten i ledning, styrning, uppföljning, stöd och utvecklingsarbete och beslut. Arbeta för att män och kvinnor i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40%. Se över förutsättningar, analyser och genomföra förändringar i syfte att pojkar och flickor, män och kvinnor, ska ha samma möjligheter att delta i idrottsverksamhet.

Vi vill aktivt arbeta i Västmanland och är därför också engagerade både i styrgrupp och arbetsgrupp i Västmanlands Jämställdhetsråd.

Västerås stad ska skapa en process för att tillgängliggöra jämställdhetsfrågorna på ett mer konkret sätt – dvs. exemplifiera och prata verksamhet. Material för att prata jämställdhet på APT-nivå inom alla verksamheter som riktar sig specifikt till det som görs i verksamheten. Illustrera kopplingarna mellan kvalitet och jämställdhet i detta hänseende.

Dessutom utveckla det interna jämställdhetsarbetet i det interna HR-arbetet, även här genom att få ut information och utbilda på APT-nivå. Operationalisera värdegrunden för att få till ett internt system för att komma till bukt med trakasserier och härskartekniker.

Tillhandahålla verktyg och kunskapsmaterial för verksamheterna för att kunna integrera jämställdhet i sina verksamheter.

 

Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen hos alla anställda inom individ- och familjeomsorgen för att arbeta strukturerat och målinriktat mot mäns våld mot kvinnor.

Vår målgrupp är utrikesfödda ungdomar mellan 15-24 år som saknar gymnasieexamen. Vi arbetar vi till stor del med samverkan med andra aktörer som kommer i kontakt med målgruppen dels för att nå ut till målgruppen men också för att samverka insatser och kunna ge stöd till individen att planera inför fortsatta studier, jobb eller annan aktivitet. Vi kommer i vårat arbete att fokusera på att öka medvetenheten hos oss och även hos samverkanspartners vad gäller jämställdhetsintegrering och väljer därför att fokusera på området Bygga kapacitet och kunskap. Vi kommer dock även att beröra de övriga fyra områdena då vi möter målgruppen och behöver en ökad kunskap även om dessa.

I Competence uppdrag ingår bl.a. att minska de könstereotypiska val som sker på vägen in till yrkeslivet. Tjejer väljer utbildningar och yrken som de alltid gjort och samma gäller för killar. För att lyckas att förändra detta vill vi leva med och hålla oss ajour med den senaste forskningen och kunskapen och också bygga metoder och modeller för att på riktigt kunna vara med och förändra en arbetsmarknad där jämställdhet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Verksamhetschef Björn Nordén sitter också med i Jämställdhetsrådet vilket vi ser som en tillgång i vårt arbete.

 

Vi vill jobba med att främja ett jämställt bemötande av våra kunder eftersom många idag vägrar ta emot manlig personal. Vi kommer jobba aktivt med att gå genom texter och kommunikation i syfte att vara inkluderande. Vi vill arbeta än mer aktivt med att vara ett socialt ansvarstagande företag och därigenom skapa ökad jämlikhet. För att lyckas med detta vill vi även utbilda chefer och anställda i jämställdhetsfrågor i syfte att upptäcka ojämställdheten och åtgärda den.

Vi vill också öka våra friskfaktorer på jobbet för att minska riskerna för psykosocial hälsa och så långt som det är möjligt tillgängliggöra träning (fysisk och/eller mental) i samband med arbetstid.

Vi har i föreningen haft fokus på frågan mäns våld mot kvinnor i 40 år.  Vi har varit med som pionjärer och lyft frågan i samhället för ett bättre bemötande av vår målgrupp.

Vi erbjuder direkt stöd till våldsutsatta tjejer, kvinnor och barn via telefon, mail, chatt och personliga besök.  Vi har drivit en kvinnojour med skyddat boende sedan början av 80-talet och tjejjouren Ronja sedan år 2000.

Vi har, förutom att erbjuda stöd i form av samtal och skyddat boende, även en utåtriktad verksamhet. Den består av aktiviteter för både allmänhet och medlemmar för att lyfta kunskap om kön, makt och våld samt att arbeta för att synliggöra ojämställdhet.

Vi, både kvinnojouren och tjejjouren, arbetar förebyggande och attitydförändrande. Vi har från start drivit på och tagit stort ansvar för den lokala utvecklingen genom aktivt deltagande i samverkansgrupper på flera nivåer. Vi har även generöst delat med oss av vår kunskap både i Västerås och länet. Vi arbetade tillsammans med Länsstyrelsen och Västerås stad för att få till den mottagningen som idag går under namnet Centrum mot våld. Vi är en viktig röst för att förebygga, upptäcka och belysa mäns våld mot kvinnor som är den yttersta konsekvensen av en ojämställd värld.

Vi har som mål att uppnå faktisk jämstäldhet mellan könen och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Genom individoptimering inom våra utbildningsformer – gymnasium, folkhögskola, yrkeshögskola, universitet.
Individoptimering utgår från individen och ger varje individ förutsättning att se och utveckla sin egen potential, intresse och ambition inom utbildningen och inför ett kommande yrkesliv. Individen är också en nyckel i ett framgångsrikt jämställt team med samarbetsförmåga och förändringsberedskap. Gemensamt för alla utbildningar är skolkoden LÄRA – lika värd, ärlig, respektfull och ansvarstagande.

Fagersta arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering för att säkra en god och rättvis kvalitet gentemot såväl kommuninvånare som våra medarbetare. Detta görs bland annat genom målställningen i Vision 2030 som säger att Fagersta ska vara en trygg, hållbar och jämställd kommun men även genom kommunens jämställdhetsstrategi där bland annat jämställdhetssäkra beslut och jämställdhetsanalys ingår.

Ett av Kriminalvårdens främsta uppdrag är att förhindra återfall i brott. De klienter vi arbetar med är till övervägande delen män, ca 85 procent. Många lever i en miljö där brott är en del av vardagen där det enligt vår uppfattning råder en påtagligt maskulin kultur. Genom att ha ett större fokus på jämställdhet i vårt arbete med de dömda tror vi att kriminaliteten kan minska. Det finns t ex studier som pekar på att det i samhällen med en högre grad av jämställdhet är mindre vanligt med våld mot kvinnor än i samhällen med lägre grad av jämställdhet mellan män och kvinnor.

Frivården Västerås har för avsikt att utveckla arbetet med att lyfta in jämställdhetsaspekter i klientarbetet och på så sätt långsiktigt försöka minska risken för återfall i brott. Det kan t ex innebära att på ett tydligare sätt prata om den dömdes agerande utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Genom att skapa ett större medvetande kan han välja att handla på ett annat sätt.

Waamo Social Development Organisation, med säte i Västerås, är en intresseorganisation som jobbar med demokrati och mänskliga rättigheter. Ett av målen är att främja fred och demokratisk utveckling på Afrikas Horn. Primär målgrupp är somaliska ungdomar.

Waamo har en policy att arbeta med jämställdhet där alla människor har samma värde och behandlas lika, oavsett kön, hudfärg, religion, etnicitet och social tillhörighet. Vi stödjer att alla människor har samma värde och rättigheter. Alla människor har rätt att säga vad de tycker, säga vilka de tror på, och välja vilken partner de vill leva med. Vår mission utgår ifrån att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. De ska också ha lika mycket makt att påverka både sina egna liv och samhället.

 

Strategi för jämställdhetsintegrering i Västmanlands län 2018-2020 ligger väl i linje med kommunens lokala politiska mål inom området. Den tar även tydligt sin utgångspunlcti de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, vilket även är det ramverk som arbetet kring jämställdhet kommer lmyta an inom. Därtill har Hallstahammars kommun för närvarande tre deltagare från kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen med i en regional utbildning i processledning för jämställdhets- och hållbarhetsarbete som pågår 2018-2020.

Tjejer i Västerås är först ut i landet att få skjuts av en annan tjej i en liten elbil på tre hjul. Från tågstationen till arbetsplatsen. Från skolan till träningen. Från utekvällen till hemmet.

Cityzap Her är en helt ny tjänst och en del av den snabbt växande trenden inom delningsekonomin; eldrivna fordon som delas med andra i stadsmiljöer. Den stora skillnaden är att de här fordonen behöver du inte köra själv – Cityzap Her kommer med chaufför.

Almis mål är att andelen företagare som är kvinnor eller har utländsk bakgrund bland kunder och portföljbolag ska vara högre än motsvarande andel i den svenska företagsstocken och i nystartade företag. Mätningen görs med hjälp av SCB. Utfallet vägs samman i ett index i vilket också tas hänsyn till andelen insatser riktade mot företag i tidiga skeden där målet är över 50 procent. Vi ebjuder bl.a seminarier, affärsrådgivning och finansiering.

Vi driver ett ESF-projekt med fokus på vägledning för Yrkesutbildning.

Våra utmaningar är:

 • Hur får vi fler att söka till yrkesutbildningar?
 • Hur får vi de som går yrkesinriktningar att slutföra sin utbildning?
 • Hur kan vi få yrkesutbildningen att bli mindre könssegregerad

Vi arbetar för jämställdhet t ex inom det internationella området genom att vi inom RES arbetar med att få fler företag som ägs eller leds att kvinnor att exportera och internationalisera sin verksamhet.

Vi arbetar i skolan tex inom entreprenörskap i skolan och med arbetsmarknadskunskap där vi informerar och inspirerar ungdomar inför deras yrkesval bla om möjligheten att välja yrkesväg och utbildning oavsett kön, s.k. könsneutrala val.

Gällande styrelsefrågor verkar vi för att öka andelen kvinnor i ledning och styrelse, ett viktigt led i att öka den ekonomiska jämställdheten.

Vill ni också bli en del av ett jämställt Västmanland?

För att ansluta din organisation/ditt företag fyller du i ett formuläret som ligger på startsidan.

Det finns ett antal checkfrågor som kopplar an till strategins delmål. Gör din organisation redan detta eller har för avsikt att börja?

När du har skickat in formuläret blir ni en del av ”Ett jämställt Västmanland”.

Länets jämställdhetsråd ser gärna att anslutningen är kopplad till ett chefs-/ledningsbeslut. På så vis finns en ”beställning” som ger arbetet tyngd och legitimitet.