Vi är en del av ett jämställt Västmanland

Mälardalens högskola

En jämställd högskola

Sveriges universitet och högskolor har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Att arbeta med jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet i verksamheten istället för som ett spår vid sidan om.

Mälardalens högskola har en plan för jämställdhetsintegrering som revideras årligen. Planen innehåller de områden som högskolan valt att prioritera i arbetet för jämställdhet. Arbetet bedrivs inom hela högskolan och ansvaret är fördelat genom rektors årliga uppdrag till verksamheten. Det finns en styrgrupp som leder arbetet och representanter i denna är prorektor (ordförande), dekan, förvaltningschef, studentrepresentant samt representanter för arbetstagarorganisationerna. Arbetet på MDH samordnas av Thomas Wahl. Läs mer på högskolans webbplats www.mdh.se

Våra mål:

  • MDH har en målstyrningsprocess och uppföljning som motverkar ojämställdhet inom organisationen.
  • MDH:s beslutsfattare har hög kompetens i att anta ett genus- och jämställdhetsperspektiv i sitt ledarskap.
  • MDH fördelar sina forskningsresurser så att kvinnor och män ges likvärdiga förutsättningar för att bedriva forskning.
  • MDH ger kvinnor och män likvärdiga förutsättningar för meritering och anställning.
  • MDH ger kvinnor och män lika villkor för arbetets genomförande, innehåll och organisering.
  • MDH:s studenter har kunskap och metoder att hantera ojämställdhet och konsekvenser av ojämställdhet i sin studiemiljö och framtida yrkesutövning.
  • Jämställdhets- och genusperspektiv är integrerat i utbildningarnas innehåll och genomförande samt i utbildnings-planeringsprocessen.
  • MDH har utjämningsstrategier med årliga mål för de utbildningsprogram och forskarutbildningar som har sned könsfördelning.
Västmanlands Idrottsförbund

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Integrera jämställdhetsaspekten i ledning, styrning, uppföljning, stöd och utvecklingsarbete och beslut. Arbeta för att män och kvinnor i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40%. Se över förutsättningar, analyser och genomföra förändringar i syfte att pojkar och flickor, män och kvinnor, ska ha samma möjligheter att delta i idrottsverksamhet.

Vi vill aktivt arbeta i Västmanland och är därför också engagerade både i styrgrupp och arbetsgrupp i Västmanlands Jämställdhetsråd.

Fagersta kommun

Kommunstyrelsens beslut:

Fagersta kommun antar den länsövergripande jämställdhetsstrategin Ett jämställt Västmanland.
Kriminalvården, Frivården Västerås

Ett av Kriminalvårdens främsta uppdrag är att förhindra återfall i brott. De klienter vi arbetar med är till övervägande delen män, ca 85 procent. Många lever i en miljö där brott är en del av vardagen där det enligt vår uppfattning råder en påtagligt maskulin kultur. Genom att ha ett större fokus på jämställdhet i vårt arbete med de dömda tror vi att kriminaliteten kan minska. Det finns t ex studier som pekar på att det i samhällen med en högre grad av jämställdhet är mindre vanligt med våld mot kvinnor än i samhällen med lägre grad av jämställdhet mellan män och kvinnor.

Frivården Västerås har för avsikt att utveckla arbetet med att lyfta in jämställdhetsaspekter i klientarbetet och på så sätt långsiktigt försöka minska risken för återfall i brott. Det kan t ex innebära att på ett tydligare sätt prata om den dömdes agerande utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Genom att skapa ett större medvetande kan han välja att handla på ett annat sätt.

Vill ni också bli en del av ett jämställt Västmanland?

För att ansluta din organisation/ditt företag fyller du i ett formuläret som ligger på startsidan.

Det finns ett antal checkfrågor som kopplar an till strategins delmål. Gör din organisation redan detta eller har för avsikt att börja?

När du har skickat in formuläret blir ni en del av ”Ett jämställt Västmanland”.

Länets jämställdhetsråd ser gärna att anslutningen är kopplad till ett chefs-/ledningsbeslut. På så vis finns en ”beställning” som ger arbetet tyngd och legitimitet.