Strategi

Jämställdhet handlar om att såväl kvinnor och män som flickor och pojkar ska kunna komma i åtnjutande av samma möjligheter och rättigheter i samhället. Det är en fråga om kunskap, resurser och makt mellan könen. Utgångspunkten är alla människors lika värde, demokrati och mänskliga rättigheter.

Strategin för jämställdhetsintegrering är länets gemensamma viljeinriktning. Den är framtagen inom länets jämställdhetsråd i samråd med länets samverkanspartner och utgår ifrån regionala förutsättningar och utmaningar.

Utvärderingen av den tidigare strategin för jämställdhetsintegrering, samt behovsanalysen kring jämställd regional tillväxt, visar att länet ännu inte utnyttjar sin fulla potential ur ett jämställdhetsperspektiv. Den invånarservice som ges till länets flickor och pojkar, kvinnor och män är bra, men varierar i kvalitet och kan därför bli mer likvärdig och rättssäker.

Strategin ska ge vägledning om vilka jämställdhetspolitiska frågor som bör prioriteras och vara ett stöd för länets aktörer vid framtagandet av egna styrdokument.

Jämställdhetsintegrering handlar om att synliggöra och integrera ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie styrning. Denna strategi ska således följas av lokala handlingsplaner och gå hand i hand med RUS (Regional Utvecklingsstrategi) och andra regionala strategier.

Se vilka organisationer och företag som har anslutit sig till strategin.