Nulägesanalys Agenda 2030

Hur lever vi i Västmanlands län upp till de globala målen enligt Agenda 2030? Vilka är våra styrkor och vilka är våra utmaningar? Länsstyrelsen har tagit fram en regional nulägesanalys av Agenda 2030 i Västmanlands län som visar på läget.

Nulägesanalysen baseras på statistiska jämförelser på övergripande nivå för länets utveckling jämfört med Sverige i sin helhet samt mellan kommunerna i länet. Totalt ingår 79 indikatorer i analysen.

Nulägesanalys Agenda 2030PDF

Västmanlands län presterar ungefär som Sverige i sin helhet

Västmanlands län presterar huvudsakligen som riket i sin helhet för samtliga globala mål, både när det gäller nivån i dagsläget som utvecklingen över tid. Länet ligger särskilt väl till inom Hållbar energi för alla (mål 7) samt inom flera indikatorer som hör ihop med Hållbara städer och samhällen (mål 11). Länet presterar också bättre än riksgenomsnittet avseende vissa indikatorer inom flera av de globala målen.

Vi har tagit fram den här analysen för att få veta var vi i Västmanland står när det gäller de globala målen. Det ska fungera som ett underlag för att våra fortsatta insatser för att nå målen ska träffa behoven så bra som möjligt, säger landshövding Minoo Akhtarzand.

Utmaningar för länet

De största utmaningarna för länet finns inom social hållbarhet med målen Ingen fattigdom (mål 1), Ingen hunger (mål 2), God utbildning för alla (mål 4) Minskad ojämlikhet (mål 10) samt Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16). I ett globalt perspektiv innebär målen Hållbar konsumtion och produktion (mål 11), Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) höga krav på utveckling och omställning i en hållbar riktning både för länet och för Sverige.

Det finns aspekter att beakta inom samtliga globala mål. Västmanlands län är i huvudsak på rätt väg i den hållbara utvecklingen, men utifrån indikatorerna kan utvecklingen likväl stärkas och intensifieras, eller i vissa fall säkerställa att utvecklingen fortsätter i befintlig takt.

Länsstyrelsen samverkar med olika samhällsintressen

Länsstyrelsen i Västmanlands län verkar för att samordna olika samhällsintressen bland annat genom ett antal samverkansråd för att möjliggöra och stärka en hållbar utveckling i länet. Landshövdingen har bildat Miljö- och klimatrådet, Integrationsrådet och Jämställdhetsrådet för att förstärka insatserna för hållbar utveckling i länet. Råden fattar strategiska inriktningsbeslut om i länsövergripande frågor så att Sveriges höga ambition kring hållbar utveckling får genomslagskraft på länsnivå. Ledamöterna representerar kommunerna, Region Västmanland, statliga myndigheter, näringsliv, fackförbund och civilsamhälle.

Kontakt:

Åsa Sars, utredare
E-post till Åsa Sars
Telefon 010-224 93 87