Mäns våld mot kvinnor – fokusområde 5

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra genom att:

  • Fler våldsförebyggande insatser påbörjas.
  • Ett förebyggande arbete mot kränkningar och våld integreras i organisationernas systematiska arbetsmiljöarbete.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

  • Vi har ett förebyggande arbete mot våld och kränkningar (likabehandlingsplaner)?
  • Vi arbetar förebyggande mot hedersnormer?
  • Det finns porr-filter i organisationens datorer?
  • Vi har ett förebyggande arbete kring normer, yrkesetik och värdegrund som gör att sexuella trakasserier och kränkningar aldrig ens kommer upp till ytan?
  • Vi har våldsförebyggande insatser där vi tidigt stävjar macho-normer och destruktiva mansideal?
  • Vi använder metoder och verktyg för att synliggöra och riskbedöma våldsutsatthet när det gäller våld i nära relation?
  • Frågor om våldsutsatthet finns med som en naturlig del inom screening, t.ex. tandvård, BVC, skolhälsovård och mödrahälsovård?
  • Vi kartlägger trivsel och skapar trygga miljöer för både kvinnor och män?

Publikationer

Kvalitén i skyddat boende – en kartläggning i Gävleborg, Uppsala och Västmanland  (pdf)

Enkätfrågor (pdf)

Intervjufrågor (pdf)

Intervjufrågor – kompletterande intervjuer (pdf)