Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet är ett samverkansorgan som ska vara en pådrivande kraft i länets jämställdhetsarbete. Organisationerna verkar gemensamt för att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål på regional nivå. Det övergripande målet för jämställdhet i länet kan bara uppnås om alla verksamheter och organisationer är med och bidrar.

​Tillsammans har organisationerna i rådet stora förutsättningar att skapa en positiv utveckling och öka jämställdheten i länet. Detta sker bland annat genom att ta fram en ”Strategi för jämställdhetsintegrering 2018-2020”. Strategin förankras och beslutas i rådet.

Jämställdhetsintegrering är en strategi som är antagen av FN, EU, riksdag och regering och är den strategi Sverige har valt. Den innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla offentliga organisationers kärnprocesser. Det betyder konkret att ett jämställdhetsperspektiv ska tas i:

  1. Planeringsprocessen. Vilka konsekvenser får detta beslut för kvinnor och män?
  2. Budgetprocessen. Fördelas våra skattemedel likvärdigt mellan könen?
  3. Genomförandeprocessen. Ges kvinnor och män samma möjligheter?
  4. Uppföljningsprocessen. Blev utfallet så likvärdigt och bra som vi tänkt?

Jämställdhetsrådets övergripande mål

Jämställdhetsrådet har enats kring ett övergripande mål som lyder: ”Västmanland ska vara ett attraktivt län för flickor och pojkar, kvinnor och män, att bo, leva, arbeta och studera i”. Delmål håller på att utarbetas.

​Jämställdhetsrådets ledamöter

Minoo Akhtarzand, Landshövding Länsstyrelsen i Västmanland
Maria Brithon Brinck, HR-chef, ABB
Caroline Drabe, VD Västerås Science Park
Maria Engelfeldt, Chef Västmanlands Idrottsförbund
Anna Holmström, Platschef Handelskammaren Mälardalen
Carin Lidman, Kommunalråd Västerås kommun
Annika Lindholm, Ers. kommunstyrelsen Hallstahammars kommun
Jonna Lindman, Kommunalråd Arboga kommun
Susanne Moverare, Områdeschef Försäkringskassan
Maria Netz, Rädda Barnen
Johanna Odö, Kommunstyrelsens ordförande Norbergs kommun
Mikael Peterson, Vice kommunalråd Kungsör kommun
Christina Rosell, VD Strömsholm
Carina Sandor, Kommunstyrelsens ordförande Skinnskatteberg
Thore Sekkenes, Bombardier Transportation Sweden AB
Jani Stjernström, Ordförande Vårdförbundet
Chatarina Ståhl, Nämndordförande, Surahammars kommun
Henrik Svärd, Verksamhetschef Frivården Västmanland
Karin Thorborg, Regionråd Region Västmanland
Thomas Wahl, Akademichef Mälardalens högskola
Robert Wallén, Chef polisområde Västmanland
Marino Wallsten, Kommunstyrelsens ordförande Fagersta kommun
Hanna Westman, Vice kommunalråd Sala kommun
Unni Wiig-Sandberg, Stiftsadjunkt Svenska kyrkan
Mattias Åhlin, Logistikchef ICA Sverige AB
Daniel Åkervall, Kommunstyrelsen Köpings kommun
Helena Åsell, Regionordförande Unionen

Adjungerade:

Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen i Västmanland
Marika Hämeenniemi, Mälardalens högskola
Torbjörn Messing, Länsstyrelsen i Västmanland

Foto am Jämställdhetsrådets medlemmar

Från globalt till lokalt

Rådet ska vara en pådrivande kraft för att nå ett jämställt och hållbart samhälle. Genom att identifiera områden för samarbete och utbyta erfarenheter ges bättre förutsättningar att nå globala, nationella, regionala och lokala jämställdhetsmål. Arbetet sker därför i linje med:

Agenda 2030. FN:s globala mål

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW)

EU:s jämställdhetspolitik

De jämställdhetspolitiska målen

Rådets arbete går även hand i hand med andra regionala länsstrategier som det Regionala UtvecklingsProgrammet (RUP) och arbetet med jämställdhet som en tillväxtfaktor.

Om Jämställdhetsrådet

Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region Västmanland, fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer. Landshövdingen är ordförande. För att stödja och samordna arbetet i rådet finns en beredningsgrupp och fyra fokusgrupper.

De fyra fokusgruppernas områden är: jämställd ekonomi, jämställd utbildning, jämställd hälsa och mäns våld ska upphöra. Beredningsgruppens och fokusgruppens roll är att få rådets inriktningsbeslut att bli integrerade i verksamheternas planering respektive genomförande.