Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet är ett samverkansorgan som ska vara en pådrivande kraft i länets jämställdhetsarbete. Organisationerna verkar gemensamt för att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål på regional nivå. Det övergripande målet för jämställdhet i länet kan bara uppnås om alla verksamheter och organisationer är med och bidrar.

​Tillsammans har organisationerna i rådet stora förutsättningar att skapa en positiv utveckling och öka jämställdheten i länet. Detta sker bland annat genom att ta fram en ”Strategi för jämställdhetsintegrering 2018-2020”. Strategin förankras och beslutas i rådet.

Jämställdhetsintegrering är en strategi som är antagen av FN, EU, riksdag och regering och är den strategi Sverige har valt. Den innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla offentliga organisationers kärnprocesser. Det betyder konkret att ett jämställdhetsperspektiv ska tas i:

  1. Planeringsprocessen. Vilka konsekvenser får detta beslut för kvinnor och män?
  2. Budgetprocessen. Fördelas våra skattemedel likvärdigt mellan könen?
  3. Genomförandeprocessen. Ges kvinnor och män samma möjligheter?
  4. Uppföljningsprocessen. Blev utfallet så likvärdigt och bra som vi tänkt?

Jämställdhetsrådets övergripande mål

Jämställdhetsrådet har enats kring ett övergripande mål som lyder: ”Västmanland ska vara ett attraktivt län för flickor och pojkar, kvinnor och män, att bo, leva, arbeta och studera i”. Delmål håller på att utarbetas.

​Jämställdhetsrådets ledamöter

Minoo Akhtarzand, Landshövding Länsstyrelsen i Västmanland, ordförande

Hans Ivarsson – Ordförande barn- och utbildningsnämnden, Arboga Kommun

Marino Wallsten – Kommunstyrelsens ordförande, Fagersta Kommun

Anna Gunstad Bäckman – Ledamot Kommunfullmäktige, Hallstahammars kommun

Stellan Lund – Kommunalråd, Kungsörs kommun

Ola Saaw – Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Köpings kommun

Jimmy Fredriksson – Kommunstyrelsens vice ordförande, Norbergs kommun

Erik Hamrin – Kommunstyrelsens vice ordförande, Sala Kommun

Lena Lovén-Rolén – Kommunstyrelsens ordförande, Skinnskattebergs kommun

Chatarina Ståhl – Ledamot Kommunfullmäktige, Surahammars kommun

Carin Lidman – Kommunalråd, Västerås stad

Barbro Larsson – Regionråd, Region Västmanland

Jill Clavell – Sektionschef, Arbetsförmedlingen

Melul Sevim – tf områdeschef, Försäkringskassan

Anna Holmström – Regionchef Västmanland, Eskilstuna och Strängnäs, Handelskammaren

Stephan Uttersköld – Chefsåklagare, Åklagarmyndigheten

Sara Ekström – Lokalpolisområdeschef, Polisen

Henrik Svärd, Kriminalvården

Thomas Wahl – Chef akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola

Karin Spector – Stiftsdirektor, Svenska kyrkan

Fredrik Owman – General manager, Bombardier

Maria Brithon-Brink – Personaldirektör, Hitachi AB

Maria Samuelsson, ABB

Karin Björklund – Logistikchef, Ica Sverige AB

Kristin Stenman – Chef, Västmanlands Idrottsförbund – SISU Idrottsutbildarena

Helena Åsell – Ordförande Unionens regionsstyrelse, Mälardalen, Unionen

Jani Stjernström – Avdelningsordförande Västmanland, Vårdförbundet Västmanland

Maria Netz – Verksamhetsutvecklare, Rädda barnen

Marita Lindberg – Utbildningsledare, Strömsholms ridskola Flyinge AB

Lars-Gunnar Lundh – Lagman, Tingsrätten

Björn Nordén – Verksamhetschef, Competence

Marita Ljung – Kontorschef, Almi

Carina Akterhag – Byggchef, Mimer AB

Camilla Johnsson – Local Market Manager, IKEA

Torbjörn Messing, Länsstyrelsen

Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen

Linda Falk – Sekreterare, Länsstyrelsen

Adjungerande  

Fokusgrupp Hälsa – Sonja Jernberg, Försäkringskassan

Fokusgrupp Ekonomi – Christian Dieckmann, ABB

Fokusgrupp Utbildning – Jonathan Mathiasson,  Mälardalens högskola

Från globalt till lokalt

Rådet ska vara en pådrivande kraft för att nå ett jämställt och hållbart samhälle. Genom att identifiera områden för samarbete och utbyta erfarenheter ges bättre förutsättningar att nå globala, nationella, regionala och lokala jämställdhetsmål. Arbetet sker därför i linje med:

Agenda 2030. FN:s globala mål

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW)

EU:s jämställdhetspolitik

De jämställdhetspolitiska målen

Rådets arbete går även hand i hand med andra regionala länsstrategier som det Regionala UtvecklingsProgrammet (RUP) och arbetet med jämställdhet som en tillväxtfaktor.

Om Jämställdhetsrådet

Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region Västmanland, fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer. Landshövdingen är ordförande. För att stödja och samordna arbetet i rådet finns en beredningsgrupp och fyra fokusgrupper.

De fyra fokusgruppernas områden är: jämställd ekonomi, jämställd utbildning, jämställd hälsa och mäns våld ska upphöra. Beredningsgruppens och fokusgruppens roll är att få rådets inriktningsbeslut att bli integrerade i verksamheternas planering respektive genomförande.

Nytt från Jämställdhetsrådet

2020

Nytt från Jämställdhetsrådet 3 2020

Nytt från Jämställdhetsrådet 2 2020

Nytt från Jämställdhetsrådet 1 2020

2019

Nytt från Jämställdhetsrådet 3 – 2019

Nytt från Jämställdhetsrådet 2 – 2019

Nytt från Jämställdhetsrådet 1- 2019

Protokoll från Jämställdhetsrådets möten

Protokoll – Jämställdhetsrådet 1 dec 2020

Protokoll – Jämställdhetsrådet 1 okt 2020

Protokoll Jämställdhetsrådet 6 mars 2020