Jämställd utbildning – fokusområde 3

Ge mer jämställda villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män genom hela utbildningsystemet genom att:

 • Skapa fler utvecklingsarbeten som är kopplade till utbildningsverksamheternas ordinarie likabehandlings- och värdegrundsarbete.
 • Höja kapaciteten och kunskaperna hos skolhuvudmännen för att integrera frågorna i verksamheternas styrning och uppföljning.
 • Förbättra pojkarnas skolresultat.
 • Långsiktigt utmana normer för att påverka de könstraditionella utbildningsvalen.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

 • Har skolans huvudmän någon övergripande strategi för att skapa mer jämställda resultat?
 • Vi arbetar för att förbättra (i synnerhet pojkars) skolresultat och utjämna könsskillnaderna?
 • Vi arbetar för att utmana könsstereotypa utbildningsval?
 • Vi arbetar för att utmana könsstereotypa yrkesval?
 • Vi försöker bryta den könssegregerade arbetsmarknaden?
 • Vi tittar på fördelningen av resurser i skolan (vem får specialpedagogik, vad kostar olika program)?
 • Vi granskar läromedel ur genusperspektiv?
 • Vi granskar övergång till högskola ur genusperspektiv?
 • Vi har genusmedveten samhällsorientering för nyanlända?
 • Vi har ett systematiskt värdegrundsarbete?