Jämställd hälsa – fokusområde 4

En mer jämställd hälsa genom att:

 • Skapa en bättre arbetsmiljö som minskar andelen stressrelaterade sjukskrivningar.
 • Minska den psykiska ohälsan bland flickor, pojkar, kvinnor, män och transpersoner.
 • Skapa en jämställd hälso- och sjukvård.
 • Öka den fysiska aktiviteten med fokus på unga tjejer.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

 • Vi har en organisatorisk arbetsmiljö på såväl kvinno- som mansdominerade arbetsplatser som förebygger ohälsa
 • Vi uppmuntrar till fysisk aktivitet
 • Vi har jämställda föreningsbidrag till kultur och idrottsföreningar?
 • Vi har ett förebyggande arbete mot ohälsa i skola, ungdomsmottagningar mm?
 • Vi utmanar osunda normer kring psykisk hälsa
 • Vi tar hänsyn till biologiska och medicinska skillnader mellan kvinno- och manskroppen?
 • Vi bemöter kunder/patienter utan könsstereotypa fördomar så att kvinnor och män får likvärdigt bemötande och likvärdig vård (gender bias)?