Ekonomisk jämställdhet – fokusområde 2

Jämnare ekonomi mellan kvinnor och män genom att:

 • Minska andelen ofrivilliga deltidstjänster.
 • Skapa en arbetsplatskultur som uppmuntrar till föräldraledighet oavsett kön eller familjebildning.
 • Skapa inkluderande invånardialoger.
 • Underlätta karriärvägar för kvinnor.
 • Skapa jämn könsbalans i alla beslutande organ.
 • Skapa en omsorg som gör att anhöriga kan bibehålla god inkomst, hälsa och livskvalitet.
 • Föräldrastödet ska motverka traditionella könsmönster.
 • Utjämna skillnaderna i livsinkomst mellan kvinnor och män.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

 • Vi har säkerställt en jämn representation av kvinnor och män där makten finns? I politiken, bland chefer, i styrelser?
 • Har kvinnor och män lika stor formell makt (vikt i det som sägs, talutrymme, statusfyllda positioner)
 • Har kvinnor och män lika stor möjlighet att göra karriär?
 • Har kvinnor och män lika stor möjlighet att utöva inflytande och göra sin röst hörd? Deltar de i invånardialoger på lika villkor?
 • Är löner jämställda och kartlagda?
 • Vem tar föräldraledighet och hur påverkar det livsinkomsten och karriärvägar?
 • Vem arbetar deltid och går ner i tid på grund av anhörigvård, stress mm?
 • Finns ofrivilliga deltidstjänster?
 • Vi arbetar för att inkludera utrikesfödda (och i synnerhet kvinnor) eftersom de står längst bort från arbetsmarknaden?
 • Vi uppmuntrar kvinnors företagande
 • Vi uppmuntrar män att vara föräldralediga?
 • Vi strävar efter jämn könsfördelning vid rekryteringar på alla positioner och nivåer?
 • Vi strävar efter jämställda arbetsvillkor (hjälpmedel, förmåner, ledighet, resurser, ytor)?
 • Systematiska insatser kring föräldrastöd kopplat till genussmart föräldraskap.