Checklista – systematiskt jämställdhetsarbete

Fokusområde 1 – Bygga kunskap och kapacitet

Området handlar om att integrera jämställdhetsperspektivet i organisationens övergripande styrning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

 • Vi har fattat ledningsbeslut att jämställdhetsintegrera all vår verksamhet?
 • Vi följer upp och kvalitetssäkrar våra verksamheter och säkerställer att resurser/skattepengar fördelats likvärdigt och bra till flickor/pojkar och kvinnor/män (Gender Budgeting)?
 • Vi strävar efter att alltid ha könsuppdelad statistik och därefter analysera statistiken?
 • Vi strävar efter ett jämställt bemötande av våra kunder/invånare?
 • Vi granskar texter och kommunikation i syfte att vara inkluderande?
 • Vi arbetar med sociala hänsyn och/eller CSR (socialt ansvarstagande) för att skapa ökad jämställdhet i världen, Sverige och Västmanland?
 • Vi ställer sociala krav vid upphandlingar som leder till ökad jämställdhet och bättre kvalitet?
 • Vi avsätter pengar i sociala investeringsfonder och sätter in tidiga insatser i syfte att kapa framtida kostnader?
 • Vi utbildar chefer och anställda i jämställdhetsfrågor i syfte att upptäcka ojämställdheten och åtgärda den.
 • Vi har tagit fram verktyg (metoder, checklistor) för att kvalitetssäkra ett jämställt bemötande

Fokusområde 2 – Ekonomisk jämställdhet

Behandlar de jämställdhetspolitiska målen om jämn makt och inflytande mellan kvinnor och män, jämn ekonomi mellan kvinnor och män livet ut samt jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

 • Vi har säkerställt en jämn representation av kvinnor och män där makten finns? I politiken, bland chefer, i styrelser?
 • Har kvinnor och män lika stor formell makt (vikt i det som sägs, talutrymme, statusfyllda positioner)
 • Har kvinnor och män lika stor möjlighet att göra karriär?
 • Har kvinnor och män lika stor möjlighet att utöva inflytande och göra sin röst hörd? Deltar de i invånardialoger på lika villkor?
 • Är löner jämställda och kartlagda?
 • Vem tar föräldraledighet och hur påverkar det livsinkomsten och karriärvägar?
 • Vem arbetar deltid och går ner i tid på grund av anhörigvård, stress mm?
 • Finns ofrivilliga deltidstjänster?
 • Vi arbetar för att inkludera utrikesfödda (och i synnerhet kvinnor) eftersom de står längst bort från arbetsmarknaden?
 • Vi uppmuntrar kvinnors företagande
 • Vi uppmuntrar män att vara föräldralediga?
 • Vi strävar efter jämn könsfördelning vid rekryteringar på alla positioner och nivåer?
 • Vi strävar efter jämställda arbetsvillkor (hjälpmedel, förmåner, ledighet, resurser, ytor)?
 • Systematiska insatser kring föräldrastöd kopplat till genussmart föräldraskap.

Fokusområde 3 – Jämställd utbildning och arbetsmarknad

Behandlar det jämställdhetspolitiska målet om ojämställdhet inom utbildningsområdet och de utbildningsval som skapar en könssegregerad arbetsmarknad.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

 • Har skolans huvudmän någon övergripande strategi för att skapa mer jämställda resultat?
 • Vi arbetar för att förbättra (i synnerhet pojkars) skolresultat och utjämna könsskillnaderna?
 • Vi arbetar för att utmana könsstereotypa utbildningsval?
 • Vi arbetar för att utmana könsstereotypa yrkesval?
 • Vi försöker bryta den könssegregerade arbetsmarknaden?
 • Vi tittar på fördelningen av resurser i skolan (vem får specialpedagogik, vad kostar olika program)?
 • Vi granskar läromedel ur genusperspektiv?
 • Vi granskar övergång till högskola ur genusperspektiv?
 • Vi har genusmedveten samhällsorientering för nyanlända?
 • Vi har ett systematiskt värdegrundsarbete?

Fokusområde 4 – Jämställd hälsa

Behandlar det jämställdhetspolitiska delmålet jämställd hälsa.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

 • Vi har en organisatorisk arbetsmiljö på såväl kvinno- som mansdominerade arbetsplatser som förebygger ohälsa
 • Vi uppmuntrar till fysisk aktivitet
 • Vi har jämställda föreningsbidrag till kultur och idrottsföreningar?
 • Vi har ett förebyggande arbete mot ohälsa i skola, ungdomsmottagningar mm?
 • Vi utmanar osunda normer kring psykisk hälsa
 • Vi tar hänsyn till biologiska och medicinska skillnader mellan kvinno- och manskroppen?
 • Vi bemöter kunder/patienter utan könsstereotypa fördomar så att kvinnor och män får likvärdigt bemötande och likvärdig vård (gender bias)?

Fokusområde 5 – Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Behandlar det jämställdhetspolitiska delmålet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Förutom det uppenbara psykiska och fysiska våldet omfattar målet även kvinnors och mäns kroppsliga integritet samt trygghet i offentliga rum.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

 • Vi har ett förebyggande arbete mot våld och kränkningar (likabehandlingsplaner)?
 • Vi arbetar förebyggande mot hedersnormer?
 • Det finns porr-filter i organisationens datorer?
 • Vi har ett förebyggande arbete kring normer, yrkesetik och värdegrund som gör att sexuella trakasserier och kränkningar aldrig ens kommer upp till ytan?
 • Vi har våldsförebyggande insatser där vi tidigt stävjar macho-normer och destruktiva mansideal?
 • Vi använder metoder och verktyg för att synliggöra och riskbedöma våldsutsatthet när det gäller våld i nära relation?
 • Frågor om våldsutsatthet finns med som en naturlig del inom screening, t.ex. tandvård, BVC, skolhälsovård och mödrahälsovård?
 • Vi kartlägger trivsel och skapar trygga miljöer för både kvinnor och män?